Amones organizavimas ir valdymas

Titan gel

„Enova“ programa yra ERP klasës sistema. Tai reiðkia, kad ji numato ámonës valdymà. Jis skirtas ámonës efektyvumui didinti. Bet kà tiksliai reiðkia padidinti efektyvumà?

„Enova“ valdo suinteresuotos ðalies nurodytas sritis, stebi áprastinës veiklos eigà, rengia analizes, ataskaitas, dirba sprendþiant problemas, o kas yra svarbiausia ásigyti vienà duomenø bazæ visai bendrovei ir ápareigoti viskà ið sistemos. Dël ðios prieþasties pritaikyta visa valdymo sistema, o darbuotojams nereikia þaisti su paprasta, áprastine veikla, tik sutelkti dëmesá á patikimà, produktyvø darbà.Klientas gali pasirinkti, kurios prekës þenklo valdymo sritys uþima programà. Èia daug dëmesio skiriama jos daugiafunkciðkumui ir pritaikomumui. Þinoma, jis rûpinasi ámonës pristatymu ir transportavimu, valdo darbuotojø finansus ir kainas bei visa tai pagal kliento pateiktas gaires. Tai tikriausiai visais etapais keièia ðià informacijà ir jà pritaikys prie kitø sàlygø. Taèiau jei iðkyla problema, sistema jà suþinos ir informuos vartotojà, pateikdama paruoðtus bûdus, kaip já uþbaigti.Pagrindinis ðio plano uþdavinys yra atleisti þmones nuo áprastø uþduoèiø, kurios uþima vertingà laikà, pvz., Atsargø kontrolæ, veþimà ir transportavimà. Visai kontrolei, problemai ar iðsamios, áskaitomos ataskaitos trûkumui, paraiðka gali pasiûlyti ir kà daryti. Taip pat galime uþsakyti tam tikros mûsø ámonës srities analizæ, kad galëtume patikrinti galimus jos tobulinimo bûdus. „Enova“ programos platintojai uþtikrina, kad klientas gautø mûsø partnerá, kuris naudojasi savo darbuotojais, padeda atsakyti á tam tikrà ámonæ, redaguoti ar plësti. Jei knygoje naudojama papildoma programa, partneris tikriausiai prideda já prie svarbios programos. Sistema auga taip pat, kaip ir bendrovë.„Enova erp“ programa yra geriausias tarp didþiausiø Lenkijos tiekëjø ir geras reputacija tarp savo klientø.