Apthvalgos apie pjaustytuvus

Kiekvienas þmogus yra graþus. Visuomenëje mes esame grupë, dalis visuotinai pripaþinto visumos. Pateikiame kai kuriuos panaðumus, bendruosius naujo tipo gyvenimo planus, susiejame vienà kultûrà ir istorijà. & Nbsp; Tai nereiðkia, kad mes visi esame vienodi. Darbuotojø bendruomenë yra rimta grupë, kuri yra nepataisomø, visiðkai atskirø vienetø sistema. Kiekvienas ið jø turi didesná ar maþesná pelnà bendram bendruomenës veikimui, kiekvienas maþesnio ar didesnio tipo þmogus bûtø naudingas pakeisti visos grupës istorijà.

Tipai yra atskirø vienetø rinkinys, kuris visada yra pagrindinës bendrosios dalys, kurios paprastai gali bûti apibrëþtos kaip visuotinai pripaþintø teisingumo ir elgesio normø sistema. Taèiau kas sukelia sëkmæ, kai atsiranda individo struktûroje, kuri skiriasi nuo diametro tipo? Kà jie apibûdina? Ar ðis skirtumas gali bûti laikomas teigiama technologija?

Tie, kurie negali atitikti visuotinai pripaþintus skaièiø ir tinkamai dirbti visuomenei yra apibrëþiamas kaip þmogus su asmenybës sutrikimø. Yra daug bûdø, kuriuos nustatë asmenybës sutrikimø tyrëjai, nors jie uþima kelias bendras savybes. Tai reiðkia, kad moterys, turinèios asmens sutrikimà,:

giliai ásiðaknijæ ir iðlikæ elgsenos modeliai, kuriø taisymas ið esmës yra beprasmiðkas atitinkamo asmens naudai,maþas lankstumas reaguojant á plaèias vieðàsias situacijas irekstremaliø ar visiðkø skirtumø, susijusiø su normomis, kurias paprastai pripaþásta tam tikra kultûra,subjektyviai susijæ su turtu ar sunkumais, susijusiais su gyvenimo tikslø pasiekimu.

Kaip matote, visi þmogaus sàmonës pokyèiai vyksta sezono metu, kai þmogus sustoja su bûtybe, kuri planuoja ir suteikia savo idëjas, t. Y. Brendimo metu. Todël asmens ankstyvosios vaikystës metu beveik neámanoma ágyti sutrikimø. & Nbsp; Ne visi grupiø skirtumai reiðkia atsirandanèius ar ðiuo metu atsirandanèius asmenybës sutrikimus. Nepaisant ðiø neapdorotø, jie gali ne tik prisitaikyti prie visuomenës, bet ir rimtø pasekmiø, nes neáprasta, kad þmonës, kenèiantys nuo asmenybës sutrikimø, nusikaltimus ávykdo ar neþino.