Avarinis led apdvietimas namuose

Kaip dabar galite iðgirsti, deja, bûtø galima ásivaizduoti kitus dalykus, kuriuos negalëèiau patekti á elektros energijà. Bet kai tai þinoma, ji kartais priartëja prie ávairiø gedimø, virðátampiø ar techninës prieþiûros darbø, todël jie nëra laikini elektros energijos gedimai. Tokiam ávykiui visada verta kurti, ypaè kreipiantis á vieðàjà ástaigà. LED avarinis apðvietimas yra labai lengvas, kurá galima apdoroti kituose prekybos centruose, automobiliø salonuose, netgi teatruose ir valdþioje, daugelyje kitø institucijø.

Be to, kad toks apðvietimas yra papildomas ðviesos ðaltinis, jis taip pat atlieka kità svarbià funkcijà. Bûtent labai daþnai konsultuojamasi dël tolimojo tipo koridoriø, kurie sukelia evakuacijos sprendimus. Jø dëka bet kokio pavojaus atveju, pavyzdþiui, dël gaisro, galite saugiai artëti prie konkretaus pastato, nesvarbu, kiek jis turi naudingà grindø plotà. Verta investuoti á toká poþiûrá, nes dël to galite pasikliauti paskutiniu, kad esant bet kokiems sunkumams dël elektros energijos tiekimo, þmonës ieðko árenginio, nesijaudina.

Naudojant toká apðvietimà, svarbu já tiksliai iðdëstyti taip, kad, jei reikia, jaustøsi aiðkus skirtumas tarp pagrindinio apðvietimo ir avarinio apðvietimo. Svarbiausia yra gerai nustatyti avariniø þibintø techninius parametrus, kad jie ásijungtø tarsi koridoriuose ir interjere bûtø tamsa. Todël toks apðvietimas pirmiausia surenkamas objektui, kur energijos tiekimo trûkumas yra labai varginantis ir uþtikrina, kad neámanoma atlikti objektui tinkamo darbo.

Pasirinkus avarinio apðvietimo tipà ir reikðmæ, atsiþvelgiant á tai, kad kai kuriø objektø koridoriai yra skirtingo ploèio, o sienos yra skirtingo aukðèio. Parduodami galite rasti tuos, kurie yra staèiakampiai, arba su apvaliu rëmeliu. Kad tokia ðviesa bûtø labai tiksli moterims, kurios turi palikti objektà lengvai, jos yra siûlomos su teisingomis piktogramomis, pvz., Rodyklë, rodanti kryptá, kurioje reikia eiti ið objekto.