Bendroves bedarbio padalpos uthdarymas

Sëkmingai, jei norime likviduoti verslà ar uþdaryti filialà, turime spræsti ne tik klausimus, daugiausia susijusius su darbu, bet ir kasoje. Jûs negalite prarasti apie tai, nors laikome já kaip ðnipà, kuris ieðko mûsø apyvartos grynaisiais pinigais ir kuris pateiks visà informacijà Mokesèiø tarnybai, kai iðkils tokia problema.

Kasos aparatas ir operacijø pabaiga? Ðiame tyrime tiek daug verslininkø. Mokesèiø mokëtojo pareigø apimtis yra numatyta Finansø ministro 2013 03 14 ástatyme kasos aparatø mintyse. Beje, ðios nuostatos reglamentuoja visà kasos gyvavimo ciklà, net ir nuo tos dienos, kai ji yra gamintojo. Jie reguliuoja patá ðio kasos pristatymo ir aptarnavimo procesà. Todël, tiriant reglamentus, privalome: atlikti kasdienæ ir periodinæ finansinæ ataskaità, praëjus 7 dienoms nuo kasos operacijos pabaigos, turime pateikti praðymà mokesèiø inspekcijos vadovui atlikti darbà, skirtà skaityti fiskaliná kasà. Taip pat privalome pateikti praðymà mokesèiø inspekcijos vadovui iðregistruoti registrà ið registro. Atskirais atvejais, padedant karininkui, mes perskaitome kasos atminties turiná, pateikdami atsiskaitymo ataskaità uþ visà kasos operacijos laikotarpá. Tai turëtø bûti padaryta dalyvaujant mokesèiø inspekcijos darbuotojui. Ásakyme ávedamas ápareigojimas rengti kasos atminties turinio protokolà.Kaip galite atspëti, ataskaitose palyginama kas atsitiko nuo kasos aparato iki to, kà jis davë mënesinëse ar ketvirèio sutartyse. Kad bûtø iðvengta nepriekaiðtingos padëties, puikus projektas bus spausdinti pardavimo laikotarpá, kurá lyginate su PVM deklaracijomis. Jei padarysite klaidà, jums bus suteikta galimybë pataisyti.Taip pat verta paminëti, kad pateikdami paraiðkà biuro vadovui skaityti fiskalinæ atmintá, teikiame informacijà, arba kaip mokesèiø mokëtojà, jie gavo pagalbà uþ fiskalinæ sumà. Turime uþpildyti deklaracijà dël kasos naudojimo. Jei suma buvo panaudota maþiau nei 3 metus, tuomet privalome gràþinti paðalpà, ið kurios jie nusipirko kasos aparatà.Kaip matote, akcijø ir kasos aparatø uþbaigimas yra tas pats didelis ásipareigojimas, kurá turësite atlikti. Jei darbø pabaiga ir ðis vienas kasos likvidavimas ávyko per maþiau nei trejus metus, mums reikës gràþinti mokesèiø sumà.