Dulkes kaip oro tarda

Daþnai darbo vietoje atsiranda kenksmingø dulkiø, suspenduotø pramoninëse, dûmø ar oro dujose. Tokie terðalai kenkia þmoniø sveikatai, tokiø butø þmonëms. Kà daryti, kad sveèiai neturëtø bûti nervingi dël pasekmiø uþterðtoje aplinkoje?

Geriausias sprendimas yra pramoninis dulkiø ðalinimas. Dulkiø ðalinimo procesas, vadinamas „dulkiø iðtraukimu“, leidþia paðalinti kenksmingas dujas, dulkes ið darbo vietø, kuriose yra tikimybë, kad darbuotojai turës neigiamø sveikatos produktø.

Dulkiø iðtraukimo sistemos yra prijungtos visø pirma ten, kur laikoma, kad jis dirba su sausø dulkiø uþterðtumu darbo vietoje, rodant maþas daleles, kurias reikia paðalinti. Procesø dulkiø surinkëjai gali bûti energijos, suvirinimo, metalo, maisto ar farmacijos srityse. Dulkës, kenksmingos sveikatai, atsiranda gamybos procesø metu, daþnai atliekant medþiagø apdorojimo pelnà, kai liejami laisvi medþiagos tarp konvejeriø. Reikia þinoti dabartinæ padëtá, kad kai kurios dulkës yra toksiðkos gerai sistemai ir jø koncentracija darbo vietose turëtø bûti sumaþinta naudojant dulkiø iðtraukimo sistemas.

Norint, kad dulkiø iðtraukimo sistemos bûtø labai teigiamos, bûtina naudoti vietines petneðos, kuriose laikomasi savaiminiø atraminiø ginklø, suckers ir gaubtø, esanèiø iðmetamøjø terðalø centrø zonose. Privaloma, jûs vis dar turite papraðyti nuolat paðalinti dulkiø klasterius, kurie veiksmingai apsaugo juos nuo ásitraukimo ir nusëdimo. Svarbus aspektas yra ir konstrukcijø jungèiø sandarumas, nes bet kokie nuotëkiai padës iðleisti dulkes ið iðorës, kurios bus iðleidþiamos á dulkiø surinkimo grupes.

Susirûpinæ darbuotojø sveikata, verta investuoti á pramoniná dulkiø ðalinimà. Ekonominiai árenginiai veiksmingai sustabdys visus terðalus, kurie gali neigiamai paveikti sistemà, o tai savo ruoþtu uþima darbo efektyvumà. Todël neturëtø bûti pamirðta, kad pramonëje dulkiø ðalinimo árenginiai kartais yra reikalavimas, apibrëþtas sveikatos ir saugos taisyklëmis ir standartais. Labai svarbu, kad jø gydymas suteikia daug privalumø, todël verta investuoti ir turëti tokius sprendimus.