Fiskaliniai spausdintuvai biauystok

POS sistema (pardavimo vieta - tai vienas kito tarpusavio ryðys á trumpà visà prietaisø rinkiná, turintá specialià programinæ árangà, kuri patenka á nepriklausomà degalinæ, pvz. Ði sistema tikrina ir saugo svarbiausià informacijà, pvz., Mokëjimo bûdà, þmogaus vardà ir jo NIP numerá, sandorio vietà ir produkto pavadinimà kartu su kaina ir PVM.

POS operacijos registruojamos naudojant kitokio tipo árenginius. Jie iki paskutinio fiskaliniai spausdintuvai, brûkðniniø kodø skaitytuvai, POS spausdintuvai (iðankstinës sàskaitos ir magnetiniø korteliø skaitytuvai. Ðios pozicijos ðiuo metu praktiðkai taikomos ámonëse, kurios registruoja prekiø pardavimà ar pagalbà masinio reþimo metu. Dabartiná skaièiø reglamentuoja finansø ministro ásakymai ir atitinkami ástatymai.Ekspertai ið dalies rengia POS sistemas, pritaikytas individualiø patalpø reikalams. Prieð ðá darbà vyksta pokalbis telefonu, kurio metu papildomai pateikiami su sistema susijæ lûkesèiai. Tai paprastai daroma prieð investuojant. Jis jau yra tinkamas kabeliams ir kasose.POS sistemos naudojamos ávairiose gastronomijos ir komercinëse patalpose, pvz., Restoranuose, parduotuvëse, baruose, klubuose, klientø aptarnavimo vietose (paðto skyriuose, biuruose ir kt.Teisingas ðio organizmo taikymas biure ar ámonëje didina informacijos srautà tarp kliento ir personalo bei savininko. Iki. Eksperimentai, atliekami taikant efektyvià duomenø perdavimo rezultatø procentinæ dalá, yra iki 60%, o klientø aptarnavimo greitis padidëja apie 25%, todël operacijos atliekamos greièiau.Taktiliøjø POS sistemø diegimas biure palengvina ir pastebimas darbas. Tuo paèiu metu galite plaèiau papraðyti jo efektyvumo ir pardavimo pelningumo.