Fiskalinis kasos aparatas

Kasdienis kasos aparatas yra bûtinas asmenims, vykdantiems kità verslo veiklà, o jø pajamos virðijo Finansø ministerijos nustatytas vertes.

Dienos metu kiekvienam kliento ásigytam produktui turëtø bûti iðduotas kvitas, kuris vëliau yra skundo vartotojui pagrindas, o asmeniui, kuris kalba apie ekonominæ veiklà, yra pagrindas atsiskaityti su mokesèiø inspekcija.

Norëdami tai padaryti, reikia spausdinti kasdienines fiskalines ataskaitas ir mënesines fiskalines ataskaitas. Fiskalinë ataskaita (kasdien arba kas mënesá yra kasos aparato pateiktas tekstas, kuriame pateikiama informacija, pvz., Apyvarta ir mokesèio dydis per tam tikrà laikotarpá (dienà ar mënesá, nurodant konkreèius mokesèiø tarifus ir pardavimo mokesèius. Tokios ataskaitos tikslas - parodyti dienos ar mënesio bruto pajamas, áskaitant skirtingø PVM tarifø sàraðà.

Kada spausdinti kasos ataskaitas?

Kaip jau minëta, yra du fiskaliniø ataskaitø bûdai: kasdien ir kas mënesá. Kaip nurodo patys pavadinimai, kasos aparato ataskaitos atsispindi kasdien ir vienà kartà geguþës mën.

Atrodo, kad dienos fiskalinë ataskaita iðsprendþia pardavimà tam tikrà dienà iki jos tikslo, taigi iki 24 val. Vis dar galima jà iðspausdinti vëliau, bet prieð pirmà kartà parduodant kità dienà. Taèiau reikia sukurti su dabartiniu, kad po vidurnakèio iðspausdintas tekstas atpaþintø kità datà. Kasdieninëje fiskalinëje ataskaitoje bus parodyta bendra suma, uþ kurià tà dienà parduodami produktai.

Mokesèiø tarnybos privalumai ir mënesinës fiskalinës ataskaitos. Mënesinës fiskalinës ataskaitos turi dirbti iki geguþës mënesio tikslo iki vidurnakèio, prieð pirmà dienà parduodant naujà mënesá. Mënesinë ataskaita - tai kasoje iðleistas tekstas, dël kurio bus spausdinamos visos spausdintos dienos ataskaitos. Tokia ataskaita parodo mums sëkmës realaus mënesio sàraðà. Mënesio ataskaita formuojama tik vienà kartà geguþës mën.

Jei dienos ar mënesio ataskaita bus surengta po vidurnakèio, taèiau prieð pirmà pardavimà ir ataskaità bus kitaip, ne tai, kas bûtø nervinga, nes nereikia pateikti sprendimø dabartiniame dalyke.