It sistema ir it sistema

Daugelis mûsø kompanijø specializuojasi IT sistemø pardavimo ir maitinimo bei vieðbuèiø ir maitinimo ástaigø pardavimo srityse. Atsiþvelgiant á vykdomos veiklos rûðá, yra sprendimø jaunoms patalpoms, taip pat ir didesniam restoranø tinklui. Sprendimai gali skirtis priklausomai nuo kito arba mes sprendþiame & nbsp; kavinë, picerija, vieðbuèio restoranas ir greitas aptarnavimas. Gastronomijos organizmai populiarëja. Vis reèiau, mes galime eiti su maitinimo vieta, kuri nëra jokia pardavimo palaikymo programinë áranga.

„POS“ sistema pati yra tarp moderniausiø & nbsp; paraiðkø maitinimo vietai valdyti. Svarbiuose Lenkijos miestuose veikia ágaliotø atstovø tinklas. Ir jie siûlo aptarnavimo taðkà ir paramà abiem vietiniams vienetams, kai tie, kurie pagal savo struktûrà ar franðizæ yra visos mûsø turimos gastronomijos problemos.

Èia pateikiamas maitinimo ámonës IT infrastruktûros modelio pavyzdys:

Jis yra suprojektuotas taip, kad komponentai leistø vartotojui maksimalià naudà. Jø integracija ir knygø kaupimas visose duomenø bazëse didina efektyvumà, gerina klientø aptarnavimo kokybæ, lengviau ataskaitø teikimà ir vieneto apskaità, neatsiþvelgiant á tai, ar pats restoranas yra, ar restoranø tinklas.

Ðiuo metu mes sàmoningai nesuteikiame ámonei, apie kuriuos planus remsimës konkreèiam klientui. Tarkime, kad produkcijà palaiko integruota sistema, kuri leis tiek aptarnauti padavëjø, tiek barø pozicijas, taip pat visà sandëlio valdymo valdymà. Priklausomai nuo ágyvendinimo, idëja gali dirbti su jutikliniu terminalu ir su magnetiniu korteliø skaitytuvu, padavëjo èekiu, svarstyklëmis, vekseliais ir vekseliais, fiskaliniu spausdintuvu, stalèiu, gërimø dozatoriumi ir tt Visi veikia pagal MS Windows operacinæ sistemà, vietiniame tinkle arba individualioje padëtyje, naudojant standartinæ kompiuterinæ árangà.