Janow dviraeio mardrutai

„Enova“ programa yra ERP klasës planas, kuriuo siekiama padidinti ámonës efektyvumà.Dël geresnës formos pavadinimø formos ir prieþiûros, iðtekliø naudojimo neefektyvumas sumaþëja.Planas vykdomas naudojant ávairiausias „Microsoft“ sistemas - langus & nbsp; 10.Já galima pritaikyti bet kuriam mobiliøjø árenginiø diapazonui. Pradedant nuo iðmaniøjø telefonø ir besisukanèiø tableèiø.„Enova365“ sistema yra patogi sàsaja, suderinta su savo teise, verslo þiniomis ir gerais atnaujinimais.Programinë áranga yra aukðta struktûra. Kiekvienas modulis palaiko tam tikrà verslo veiklos aspektà. Tai, be kita ko, yra uþduotys, susijusios su þmogiðkøjø iðtekliø valdymu, darbo uþmokesèio apmokëjimu, grynøjø pinigø áraðais, sàskaitø faktûrø iðraðymu, sandëlio valdymu, pardavimu, inventoriumi ir buhalterine apskaita.Bet koks moduliø pasirinkimas leis lanksèiai pritaikyti pavadinimo pasiûlymà.Ámonë siûlo tris prekybos modelius:- ásigyti programinës árangos licencijà, kuri tampa kliento nuosavybe ir palengvina bûsimus atnaujinimus. Ðis variantas idealiai tinka ámonëms, naudojanèioms nuomos sutartá.- programinës árangos nuoma pagal pasirinktø sistemos moduliø nuosavybës prenumeratos mokesèius.Puiki alternatyva jaunoms ir maþoms ámonëms.- stiliaus ir infrastruktûros nuoma, kurioje yra moduliø nuoma kartu su serveriais, atnaujinimai ir atsarginës kopijos. Patikima prekiø þenklø sistema, nenorinti investuoti á IT árenginius.

Pasiûlymas taip pat yra padalintas á tris funkcinius variantus.Yra trys versijos - sidabras, ðviesa ir platina.Sidabrinë versija skirta maþoms ámonëms, turinèioms nedaug pozicijø. Tai natûrali funkcija.Auksinë versija maþoms ir maþoms ámonëms, kurioms reikia keliø, deðimèiø programos kopijø. Ði programos kategorija leidþia daugiaðakiams ryðiams taip pat pasiûlyti funkcijø apibrëþimà.Platinos versija skirta vidutinëms ir svarbioms ámonëms.Jis suteikia daugiafunkciná darbà ir sugeba iðplësti tà paèià funkcijà.Enova moduliø pirkimo kainos (be PVM:- enova365 HR darbo uþmokestis - 1666 PLN (sidabro versija, 3738 PLN (aukso versija- enova365 mokesèiø knyga - 630 PLN (sidabro versija- enova365 prekybos knyga - 2863 PLN (aukso versija- enova365 Sàskaitos - 266 PLN (sidabro versija, 613 PLN (aukso versija

„Enova“ kainodaros programa platinos klasei yra individuali.