Jautienos rulete

Arba, kad tai yra ðiek tiek skanesnis lenkø namuose, nei ðvieþia, ðvari ir traðki kiaulienos pjaustyta kepta medaliu ir sudauþyta? Kad kiaulienos pjaustymas bûtø ideali struktûra, jis turi bûti tinkamai susmulkintas - tik tiek, kad mësa apsisaugotø nuo subtilaus ir po traðkios kepimo, taip pat ne taip toli, kad pjaustymas nëra per maþas, kitaip jis neteks sultingumo. Daugiau jautienos bitø sëkmës, mes turime supjaustyti mësà patogiais storais grieþinëliais, o tada supjaustyti juos mësos pistoletu, kad ásigytume gerà storá ir struktûrà.

Þinoma, pjaustant kiaulienos gabaliukus kartà per savaitæ, skoná lengvos, ðvieþios kiaulienos, mums reikia tik mûsø mësmalës, kurià galime kontroliuoti sumuðtø krapø kokybæ. Bet su milþiniðku padaþu, pavyzdþiui, deðimties ðeimai, arba jei norëtume valgyti tradicinius pietus su kiauðiniais kiekvienà dienà, arba kaip mes naudojame maþesnës kokybës mësos, kiaulienos kaklo ar peties kokybæ, tada mums reikës namo pagaminto elektrinio smulkintuvo.

Toks átaisas taip pat bus naudojamas ruoðiant pjaustymo priemones vieðojo maitinimo parduotuvëse arba gamybos tikslais. Tada neámanoma paruoðti pjaustymo rankomis, nes jis gali bûti paðalintas ið grupiø, be to, kûno ðepeèiai kaip prietaisas, maitinamas raumenø jëga, nesulauþë mësos tik tokiu paèiu grieþinëlio storiu, kaip ir smulkintuvas.

Todël, jei mësà reikia pjauti á krapðtukus, nesuskaièiuojamu kiekiu arba sveikà mësà, iðgelbëkime save ir investuosime á specialø prietaisà. Skirtuvas, prijungtas prie maitinimo ðaltinio, paprastai naudojamas - tiesiog ádëkite reikiamo storio mësos gabalëlá su viena skylë, o kita skylë su paruoðta grieþinëliais supjaustyta mësa. Jei norime, kad visi mûsø krapai bûtø tolygiai, lengvai ir noriai paskirstyti, tai nëra naudingesnis sprendimas, kai smulkintuvas naudojamas namø ûkio ar pramonës reikmëms. Prieðingai nei atrodo, tai nëra didelë tradiciniø, naminiø vakarieniø kaðtø mëgëjai, be abejo, dþiaugsis galimybe naudoti mësà pjaustymui, kad patogus prietaisas bûtø paprastas naudoti, ðvarus, o ne pernelyg pernelyg didelis, kai þinote, kaip pereiti.