Kasos aparatas 2017

Visi mokesèiø mokëtojai, privalantys uþregistruoti produktø ir paslaugø pardavimà kasos aparatu, puikiai þino apie paskutinájá nuotyká, nes turi bûti laikomasi daug detaliø reikalavimø, susijusiø su aptariamø prietaisø laikymu ir eksploatavimu. Vienas ið reikalavimø yra reguliariai atlikti kasos techniná patikrinimà. Taigi, kà jis taiko tam laikotarpiui, kuriuo jis turëtø bûti ágyvendintas? Kas yra mokesèiø kasos aparatas ir techninë apþvalga? Apie tai.

Kartu su PVM ástatymu kasos aparatai turi bûti periodiðkai tikrinami. Po ðios datos ðis momentas buvo pratæstas. Tokià perþiûrà gauna atitinkama tarnyba. Iki 2008 m. Gruodþio 1 d. Kasos aparatø techniniai patikrinimai buvo susijæ su metiniu terminu. Ðvietimo teisës aktai, registruojant privalomus teisës aktus, turi bûti privalomi techninei perþiûrai kas dvejus metus nuo fiskalizavimo ar paskutinës perþiûros. Sëkmingai, kai mokesèiø mokëtojas nesilaiko tokios garantijos, kad jam ar jai taikomos sankcijos. Mes, be kita ko, kalbame apie tai, kad mokesèiø mokëtojui skiriama bauda uþ mokesèiø paþeidimà, nes klausimas dël kasos aparato periodiðkos perþiûros netaikymo yra naudojamas kaip neteisingas knygos laikymas. Toks pateisinimas kyla ið Baudþiamojo kodekso 61 straipsnio 3 dalies.Atrodo, kad moksliniai tyrimai, kuriø rankose yra toks patikrinimas? Þinoma, þiûri akimirkà ðiuo atveju priklauso mokesèiø mokëtojui, o ne paslaugai. Naujasis delio kasos savininkas turëtø praneðti tarnybai apie tokius poreikius atitinkamoje perþiûros dienà. Kasos tarnyba kartu su § 31 para. Kasos aparatø istorijoje 4-ajame nurodyme privaloma atlikti privalomà kasos aparato techniná patikrinimà per 5 dienas nuo praneðimo gavimo.Mokesèiø mokëtojas taip pat turëtø prisiminti, kad nesilaikant privalomojo kasos patikrinimo termino, bûtina gràþinti jo ásigijimo paðalpà. Tokie mokesèiø mokëtojai yra apmokestinami mokesèiø mokëtojais, kurie per trejus metus nuo to momento, kai buvo uþregistruoti prekiø ir paslaugø pardavimai, ðiuo metu nebuvo atlikti kasos aparatai, skirti techniniam naudojimui.Apibendrinant verta priminti, kad vartotojas yra atsakingas uþ perþiûros datos laikymàsi.