Kasos aparatas su mokejimo terminalu

Kartu su teise á 2014 m. Ûkio subjektà, kurio pardavimai uþ fizinius asmenis, nevykdanèius verslo ir vienkartiniø ûkininkø, per metus nevirðijo 20 000 PLN, neprivalo registruoti pardavimo registracijos skyriuose. Kaip pasikeitë ðie receptai? Ar atsakingi uþ maitinimo elementus yra saugûs?

2015 m. Pirmiau minëti reglamentai nustojo vartoti tuos, kurie buvo aistringi maþø barø, maisto ruoðiamø patalpø ir „greito maisto“ kabinø vaþiavimui. Ápareigojanèiø reglamentø principas taip pat netaikomas ámonëms, teikianèioms su maistu susijusias paslaugas didelëse maitinimo ástaigose. Taip pat kalbama apie tuos, kurie sezoniðkai kalba apie savo paslaugas. Panaðus dalykas yra ir iðorës gavëjø maisto ruoðimo sëkmë.Vadovaudamiesi 2015 m. Ástatymo nuostatomis, ðiandienos visi gastronomijos paslaugas teikiantys mokesèiø mokëtojai, parduodami, privalo visiðkai naudotis kasoje. Tokiu atveju buto dydis nesvarbu, ar yra didelis restoranas ar nedidelis baras, ar jis veikia sezoniðkai, ar iðtisus metus. Taip pat nëra uþdirbtø pajamø.Kelionës metu turëtume prisiminti, kad ástatymø leidëjas galvojo apie tokiø kasø ávedimo maitinimo srityje laikotarpá. Todël gastronomijos zonoje kasos aparatas turëjo bûti sudarytas ne vëliau kaip iki 2015 m. Kovo 1 d. Iki paskutinës dienos bankas pareikalavo, kad jis bûtø impregnuotas, uþprogramuotas, paruoðtas darbui ir apie tai bûtø praneðta mokesèiø inspekcijai. Kasos aparatas taip pat turëtø bûti ádiegtas gastronomijos programinës árangos, su likusiais PVM tarifais produktams ið naujø kategorijø. & nbsp; & nbsp; Tai buvo absoliuti prieþastis pasinaudoti 90% nuolaida ásigyjant kasos aparatà.

Maitinimo paslaugø teikimo atveju, jei iki 2014 m. Gruodþio 31 d. Mokesèiø mokëtojas nevirðijo apyvartos ribos (20 000 PLN, kasos aparatas turëjo ávesti paprasèiausià darbà ne vëliau kaip 2015 m. Kovo 1 d. Taèiau, kai mokesèiø mokëtojas, vykdantis nedidelæ gastronomijà, virðijo apyvartos ribà, kad bûtø atsisakyta ið kasos, iki 2015 m. Sausio 1 d., O ne tik gruodþio mën., Fiskalinë suma turëjo bûti átraukta á 2015 m. Vasario 1 d.Tai, kad privaloma naudoti kasos aparatus gastronomijos ástaigoms, atidarytoms po 2015 m. Sausio 1 d., Taip pat nusipelno pagalbos. Dabar, paskutinëse patalpose, kasos aparatas turëtø bûti pateikiamas dviem mënesiais, tikintis nuo mënesio, kurá buvo parengta pirmoji maitinimo paslauga, pabaigos.