Kasos aparatas

Vaistinës yra projektai, kurie, þinoma, skaièiuojami su mokesèiø inspekcija, kaip ir bet kuri vëlesnë prekybos ámonë. Susiekus su paskutiniuoju, kiekviena vaistinë turëtø bûti kasos aparatas. Taèiau ðiandien finansinës lëðos yra didþiulës senovës. Didelës tinklo parduotuvës ir parduotuvës daugiausia naudoja kompiuterinæ árangà pardavimams registruoti.

Kalbant apie technologijas ir populiarumà, dabartinis sprendimas yra geresnis. Visa informacija ateina á kompiuterá, pardavimui naudojama speciali kompiuterinë programa, o áplaukos spausdina spausdintuvà, prijungtà prie kompiuterio.

Fnnet fiskaliniai spausdintuvai veikia beveik kaip kasoje. Ji taip pat spausdina kvitus, gavusi IT metodo patvirtinimà. Spausdintuvas yra suprojektuotas vieninteliu bûdu, kuris bûtø kasos aparatas - jis spausdina popierinius èekius su tinkamais parametrais, profesionaliu popieriumi, taip pat su duomenimis, kurie turi egzistuoti kvite, þinoma, tokie, kokie anksèiau buvo, kai spausdintuvas reklamuoja kasos kasoje ,

Vaistinës yra ðiuolaikinës ámonës, judanèios su laiku. Ðiandien sunku patekti á vaistines, áprastus kasos aparatus ir vaistus, kuriuose klijuojamos etiketës su kainomis, kurios vienà kartà buvo privalomos klijuoti ant visø produktø etiketës. Ðiandien nereikia perskaityti kainos ið jokios tokios etiketës ir pateikti jà á kasos aparatà, todël jis yra sudëtingas ir gali sukelti klaidø. Todël priimtas tinkamesnis metodas, kuris nuskaito brûkðniná kodà ið straipsniø, anksèiau áterptø á kompiuterio korpusà. Dël ðio nuskaitymo prie kompiuterio galime prijungti fiskaliná spausdintuvà, kuris ið daugelio metø iðleidþia privalomas áplaukas nepakitusioje struktûroje ir tuo paèiu metu pardavimø registravimas veiks tinkamesniu, modernesniu reþimu ir generuos maþiau klaidø. Ðiandien fiskalinius spausdintuvus galima ásigyti parduotuvëse, kuriose siûlomi parduotuviø árangos gaminiai, ir specializuotose parduotuvëse, kuriose yra kasos aparatai. Tarkime, kad fiskalinio spausdintuvo ásigijimas turëtø bûti informuotas mokesèiø inspekcijai, naudojant oficialià spaudà, panaðià á registracijà kasoje.