Kasos aparato apareigojimas nuo tada

Kasmet keièiamos kasos aparatø taisyklës, kurias apibûdina finansø ministras. Dar daugiau registruotos verslo veiklos turi bûti kasos aparatai, nes tai yra reikalinga dokumentuojant bendrovës produktø pardavimà. Ðiais metais þmonës, kurie bus priversti valdyti ðià árangà, bus vis daugiau ir daugiau. Atsistatydinimà ið kasos valdys fiziniai asmenys, kurie nevykdo verslo ir jø poveikis nevirðija dvideðimt tûkstanèiø zlotø. Daugeliui vienetø yra tikroji problema, nes kasos pirkimas yra pirminë sàskaita.

Didelë jaunø verslininkø dozë yra ir kasos paslaugos koncepcija. Jei tik nustatote savo vardà, turite turëti apskaièiuotà tirpalo sumà proporcingai laiko nustatymui. Tai reiðkia, kad metø viduryje ákûrus ámonæ, atostogø metu, skaièius, dël kurio jums bus lengviau bûti kasininku, bus pusë. Be to, yra pramonës ðakø, kuriose esamos ámonës nustatë absoliuèià tvarkà naudodamiesi kasos aparatais, nepaisant pajamø dydþio. Tai yra visi subjektai, siûlantys elektroninæ árangà ið ilgiausiø (ðaldytuvø, elektriniø virykliø, skalbimo maðinø, indø plovimo maðinø iki jauniausio, tai yra telefonai, mp3 grotuvai, neðiojamieji kompiuteriai, tabletës, staliniai kompiuteriai ar kompaktiniai diskai, tik DVD. Parduotuvëje ðie rezultatai ávedami á visà gyvà automobilio svetainæ. Taip pat draudþiama pamirðti alkoholio ir tabako gaminius, kurie yra padengiami kasos aparatu. Kurdami savo verslà, privalote, kad kiekvienais metais patikrintumëte sàraðà, kuriam taikomas draudimas, arba sumas, kurioms taikomas ðis draudimas. Reglamentai, taip pat reglamentai, kaip ir keisti, ir vis dëlto vengti finansiniø baudø uþ paprastà þiniø trûkumà ðiuo metu. Asmeniðkai patariu jums patikrinti taisykles prieð priimant ðiais metais. Tai apsaugo daug mokesèiø mokëtojø nuo staigaus iðlaidø. Dël to nuolat galësime kontroliuoti savo vardà ir jo iðlaidas bei pajamas. Einamaisiais metais, kaip árodymas, jie átraukë á teisës aktus, kurie iðplëtë pramonës ðakø grupæ, kuri registruoja pelnà per fiskalinius árenginius. Tikëtina, kad mûsø siurprizas, nors bus teikiamos visos paslaugos, susijusios su mûsø automobiliais, ty padangø keitimas, techninis remontas ir apþvalgos, kada ir teisinës, gastronominës ir kosmetikos paslaugos. Laikui bëgant ðis sàraðas gali apimti visas pramonës ðakas.