Kasos aparato aptarnavimas tarnobrzeg

Kasos aparato paslauga reikalinga ne tik árangos gedimø metu, bet ir privalomojo kasos perþiûros metu, o taip pat ir kuriant bei uþdarius operacijas. Kartu su ástatymu vienas asmuo, kuris kasos aparato gedimo atveju gali já pakeisti, yra tarnybos padalinio, tikrinanèio save su atitinkamais leidimais, darbuotojas. Labai daþnai teisiø ágijimas vyksta taip:

leidimai:- aptarnaujanti ámonë kreipiasi á kasos pardavëjà su galimybe padëti ir ávesti platinimo sutartá,- gavæs sutikimà, jis nukreipia bent du þmones á sertifikavimo mokymà, kuris baigiasi egzaminu. Mokymo metu serviso technikas gauna leidimà pilniems fiskaliniø árenginiø þmonëms, kurie yra gamintojo kolekcijoje.- atlikus puikø bandymo atlikimà, techninës prieþiûros specialistas gauna asmeninæ ir nuotraukà atpaþinties kortelæ bei antspaudà uþ fiskalinio modulio uþplombavimà. Kita vertus, gamintojas supaþindina technikos specialistà su asmenø, kurie turi teisæ raðyti garantijos ir ne garantijos remontà, taip pat atitinkamø techniniø patikrinimø sàraðà ir pateikti já mokesèiø inspekcijai.

ádomybës:Teisë yra vieneriems metams, ji traktuoja þinomà kasos tipà - kurso pabaiga nesuteikia technikos specialistui teisës rûpintis vieno gamintojo fiskaliniais prietaisais ir tik atsikratyti sprendimø kai kuriuose modeliuose.Paslaugø technikas privalo nuolat pradëti savo kompetencijà dalyvaudamas produkto metoduose, jis kasmet turi susitikti su gamintojui pateiktu laiðku, kad atidëtø galiojimo datà.Tarpininkavimo sutartyje nustatytas reikalavimas yra atsarginiø daliø sandëlio aptarnavimo ir valdymo bei matavimo árankiø ir árangos nuosavybë. Ir paslauga yra priversta tiekti klientams operacines temas, kurias teikia gamintojas.Ágaliotasis technikos specialistas, kuris nepateikia kasos aparatø ið dalies á paskutiná tinkamà, neturi teisës vykdyti þurnalo, taip pat turi skirti kortelæ gamintojui. Karininkas gali valdyti kasos aparatus tik tada, kai jis yra padalinio, prijungto prie gamintojo pagal platinimo sutartá, darbuotojas.