Kasos aparato pirkimas 2011 m

Daugelis verslininkø, privalantys ásigyti kasos aparatà, ádomu, kokià árangà pasirinkti. Ávairûs kasos aparatai yra naudingi rinkoje. Taip pat kyla abejoniø dël to, kokie parametrai turëtø bûti svarstomi, kad pasirinkimas bûtø labai teigiamas.Nepalikite prekybos rajono, nieko neþinodami apie bilietø kasà. Daugelyje svetainiø galite skaityti apie kasos þenklus ir jø naudojimà.

Kasos tipaiPigûs prietaisai siûlo ávairias galimybes, o jø lygis priklauso nuo to, arba mes atliekame Erc arba POS kasos aparatus. Ðie kiti yra daug subtilesni ir siûlo daug funkcijø, nei kai kurioms verslininkø grupëms, pavyzdþiui, gydytojams, kirpëjams ar taksi vairuotojams. Èia geresnis sprendimas yra kasos pirkimas ir vienos vietos laikas. Pirkdami verta atkreipti dëmesá á ðiek tiek daugiau nei vieno tipo árenginius. Ðtai kodël daugeliui moterø kasos pasirinkimas yra problema. Tai yra keletas parametrø, kuriø reikia ið konkretaus verslininko poreikiø ir jo darbo iðvaizdos.

Pajamø saugojimasÞinoma, jums reikia galvoti apie tai, kaip saugoti kvitus. Yra du pasiûlymai: tradicinis popierinis ritinys arba elektroninë atminties kortelë. Verslininkai vis labiau nori naudoti dabartinæ antràjà galimybæ. „Postnet“ fiskalinës tarnybos leidþia jums uþraðyti bilietà á atminties kortelæ, su ja susiduriantys paprastai turi efektyvesnes baterijas. Kai galia baigsis, jie leidþia spausdinti daug didesnius kvitus nei seni modeliai. Prieð ámonës savininkas perka fiskaliná kasà, jis turëtø apsvarstyti, kokius prietaisus jis norës prisijungti. Ne kiekvienas kasos aparatas suteikia galimybæ prijungti kodo skaitytuvà, kompiuterá ar jo svorio árodymà. Svarbus kriterijus yra ir áplaukø, kurias patiekalas turi spausdinti kiekvienà dienà, skaièius. Kasos aparatai yra suskirstyti ir kodø, kuriuos reikia prisiminti, skaièiumi. Todël kasos parinkimas taip pat turëtø bûti pritaikytas prie produkto ar paslaugø kiekio ir klientø skaièiaus.