Kasos grathinimas id muso

Atsiþvelgiant á Europà srityje kasmet ateina bent du tûkstanèiai sprogimo degiø skysèiø, dulkiø ir dujø, kurios veda prie maðinø, baldø ir þalos niokojimo á namus, o ne retos tiek ið gero gyvenimo praradimo. Gali sukelti formavimo sprogstamàjá atmosferà, kuri yra rezultatas, kai oro, degiø dujø, garø ar dulkiø miðinys yra pastatytas, saugomi ir pateiktas dalyvaujant deguoniui, pradþios. Didþiausia rizika sprogioje aplinkoje paprastai yra cheminiø rezervuarø, naftos perdirbimo, elektrinëms, Daþai, vandens valymo árenginiø ir jûrø uostuose, kaip oro verslui.ATEX direktyva buvo sukurta kaip savanoriðka Europos Sàjungoje siûlomø árenginiø taisyklë, naudojama centre, kuris yra jautrus sprogimo pavojui. Nuo ATEX direktyvos ásigaliojimo dienos kiekvienas prietaiso modelis turi bûti ATEX sertifikuotas ir patvirtintas atitinkamu simboliu. ATEX direktyvoje 94/9 / EB reikalaujama, kad gamintojai elektros energijà tiektø potencialiai sprogioje aplinkoje tik turëdami atitinkamà sertifikatà. Kita vertus, darbuotojams priskiriama ATEX direktyva 99/92 / EB, kurioje nurodomi reikalavimai, keliami asmenims, dirbantiems sprogimo aplinkoje, darbo saugos ir saugos gerinimui. Pati ATEX Direktyva 94/9 / EC yra átraukta á árangà, kuri yra kitoks uþdegimo ðaltinis, nes jø sëkmë yra elektros iðkrovos, ramios elektros energijos gamybos ir geresnës temperatûros galimybë. Nors ATEX direktyva yra bûtinas reglamentas, gali bûti pakeista ði norma: \ t

uþtikrinant darbuotojø saugà darbo vietose, \ tapriboti ekonominius nuostolius, atsirandanèius dël galimø suskirstymø ar prastovø \ tuþtikrinant reikiamà komerciniø pirkimø árangos kokybæ Europos Sàjungos pagrindu, \ tpasitikëjimo ir higienos paslaugø koordinavimas suaugusiøjø reikalams.