Klinikine depresija

Ðiuolaikiniais laikais vis daugiau santuokø yra nëðtumo problemos. Todël tai neabejotinai ið dalies lemia didelæ toksinø koncentracijà mûsø valgiuose. Ðtai kodël svarbu atlikti tinkamus tyrimus, pagal kuriuos bus sprendþiama, ar mes dirbame su nevaisingumu, ar tiesiog turime blogà sëkmæ.

Kaip veikia ðis tyrimas? Þinoma, turite iðtirti savo spermos pavyzdá. Jis gali bûti paimtas tiek masturbacijos, tiek áprastinio lytinio akto metu. Uþ priimtinà kainà ásigyjame specialø prezervatyvà, kuris padës mums pristatyti spermà á tikslinæ temà.Kas nutinka vëliau lenkø spermai? Suteikus jai yra suskystinimo procesas. Kitaip tariant, nuoseklumas keièiamas ið pusiau kieto á skystá. Paprastai jis turi keliasdeðimt minuèiø. Jis neturëtø bûti ilgesnis nei valandà. Jei tai tikrai atsitiks, mes pradësime veiksmus su didelëmis sveikatos problemomis. Spermai turi bûti stebimi esant panaðiai kaip kûno temperatûra arba apie trisdeðimt ðeðiø laipsniø Celsijaus.Po visiðko suskystinimo nustatomas spermos tûris ir vandenilio jonø koncentracija. Be to, tikriname klampumà perkeliant spermà ið tam tikro konteinerio á kità. Tai turëtø mokyti ðiek tiek vandens klampumo.Paskutinis parametras yra pasaulinë mëginio iðvaizda. Sperma po suskystinimo turëtø pasirodyti pilka ir blyðki ir turëti vienodà konsistencijà.Tikrinant projektà verta apsilankyti specializuotame centre - Krokuvos vaisingumo tyrime. Dar kitose didmiesèiuose yra gana didelë taðkø dozë, kur mûsø spermà galima iðtirti dël hipotetinio jo mokëtojo nevaisingumo. Nemanau, kad bûtø prasminga tai atidëti ir laikyti tokià garantijà, o ne nuolatine neapibrëþtimi.