Kompiuterio programine aranga kut

„Enova“ programinæ árangà sukûrë profesionalø grupë. Geriausi dizaineriai, programuotojai ir testuotojai daugelá metø dirbo be pertraukos, kad prekes tobulintø. Jø tobulumas reiðkia daugiau metø, kai laikomasi klientø, kuriuos jie gali padalyti á 24 valandø paramà septynias dienas per savaitæ. Visi þmonës laikomi vieni. Malonus ir glaudus bendradarbiavimas leido plëtoti programinæ árangà taip, kad ji taip pat bûtø ekonomiðkesnë ir praktiðkesnë, kad IT aikðtëje ji nebûtø vienoda.

„Enova Kadry“ programa ir „Payroll“ yra programinë áranga, kuri veiksmingai palaiko gerø iðtekliø valdymà bet kurioje ámonëje. Jis susiduria su biurais, kuriuose dirba keli ar keli tûkstanèiai darbuotojø. Ði programa apibûdina sudëtingà organizacinæ organizacinæ struktûrà lygiomis galimybëmis ir efektyvumu. Programinë áranga atitinka visus Lenkijos teisës aktø reikalavimus. Abi, jei ieðko personalo duomenø áraðø, apskaièiuoja socialinio draudimo ámokas, mokesèius, darbo uþmokestá ir ligos iðmokas. Programinë áranga skirta daugeliui gavëjø. Jie gali apimti, be kita ko, valdybos, apskaitos biurø, paslaugas teikianèiø ámoniø darbuotojus ið darbo skaièiaus ar personalo áraðø, taip pat þmogiðkøjø iðtekliø skyriaus ar darbo uþmokesèio darbuotojus.

Verta pasikliauti ilgametæ patirtá turinèia kompanija. Pasirinkite programinæ árangà „Enova Kadry tudzieý Wace“ dël augimo ir patrauklesnio savo ámonës valdymo. Programa suteikia naudos þmogiðkøjø iðtekliø valdymo procesø tobulinimo, sistemos veikimo, klaidø rizikos maþinimo, proceso automatizavimo, greito ir intuityvios prieigos prie iðsamiø darbuotojø duomenø. Programinë áranga taupo laikà þmogiðkøjø iðtekliø skyriuje ir palaiko katedrà dël savo natûralaus darbo prakaito. Programa garantuoja visiðkà suderinamumà su visais standartais ir ástatymais nustatytais reikalavimais, taikomais visoje mûsø pasaulio teritorijoje.

Fresh Fingers

Pasirinkite programinæ árangà „Enova HR“ ir „Payroll“ ir pasiûlykite, kad IT personalas bûtø atidarytas 24 valandas per parà, septynias dienas per savaitæ. Jie padës jums ádiegti, konfigûruoti ir atidaryti programinæ árangà, paruoðti ámonës kompiuterinæ sistemà knygai programinës árangos aplinkoje.