Mados dizaineris mariusz przybylski

Ðá ðeðtadiená vyko naujausios vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos demonstravimas. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie planavo pamatyti, kà dizaineriai baigë artimiausiam sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas buvo grieþèiausias komponentas, o pilnumas ávyko be jokiø kliûèiø. Gydymo metu galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø funkcija buvo naudojama tik vieðuose ir maþuose audiniuose su tamsiomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai nërimo kolekcijoje. Jie taip pat buvo malonûs su nëriniais, romantiðkomis suknelëmis ir palaidinukais su pûkais ir siuvinëtais bikini. Dar visai neseniai dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su tikromis þiedinëmis sankryþomis, puoðtomis nëriniais ir ðvieþiomis gëlëmis.Po parodos baigësi graþios vestuviø suknelës aukcionas, daþnai pasiruoðæs dabartinei kovai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuriam reikëjo likti anonimiðkai. Be to, taip pat buvo parduota daugybë moderniausiø kolekcijø drabuþiø. Pajamos, gautos ið dabartinio aukciono, bus atkurtos nepriklausomam vaikø namui. Pabrëþtina, kad pavadinimas labai remia ávairius labdaros ir gerus veiksmus. Jos savininkai pakartotinai pateikë savo pardavimo rezultatus, o kai pardavimo objektas buvo netgi paèiø gamyklø apsilankymas.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad moderniausia kolekcija bus pristatyta á sandëlá geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad bendrovë planuoja atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø svarbios kolekcijos, kurios yra kitokios nei stacionariø sistemø.Lenkijos drabuþiø kompanija yra viena ið pilniausiø drabuþiø gamintojø ðalyje. Jis turi keletà gamyklø visoje ðalyje. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, paskutiniame, visø pirma, daugelyje geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kartais ði bendrovë teikia kolekcijas mainais su pirmaujanèiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos turi toká graþø pripaþinimà, kad net prieð parduotuvës pradþià ryte jie yra pasiruoðæ kitoje eilëje. Ðios kolekcijos vyksta ðioje brangioje dienoje.Ðios kompanijos medþiagos jau daugelá metø þaidþiamos plaèiajai auditorijai, taip pat ir lauke, kai ir uþsienyje. Raðydami apie tai nëra teisinga nekalbëti apie daugelá pasitenkinimo, kuris buvo gautas ir teigia, kad produktai yra aukðèiausios kokybës.

Motion Free

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Vienkartiniai chirurginiai drabuþiai