Megane 3 thiedadulkio filtras

https://ni-c.eu/lt/Nicoin - Nutraukti áprotá rûkyti be streso!

Pramonës jëgø, kurias mes kuriame, poreikiu dulkëms, kurios yra sprogiosios dulkës ir oro miðiniai. Taigi yra svarbiø procesø, susijusiø su akmens angliø perdirbimu, mediena medienos sektoriuje, biomasë, organinëse dulkëse, esanèiose maisto sektoriuje, dulkëse chemijos pramonëje ir tt Atex dulkiø surinkëjas yra sprogstamasis dulkiø surinkëjas, pagamintas pagal ES direktyvà Atex.

Sprogstamøjø dulkiø ir oro miðiniø atskyrimui mes átraukiame árenginio ir visø árenginiø galimybes kartu su taikytina Direktyva 94/9 / EEC. Jie gali bûti naudojami dulkëms nuo dulkiø, priskiriamø St1 ir St2 sprogimo klasei. Mûsø filtravimo sistemos turi 3D kategorijas. Tada jis juos nusipirks, kad suteiktø jiems visas vietas, kurios yra klasifikuojamos ne pavojingoje zonoje, taip pat sprogimo pavojaus zonose 22.

Norëdami apsaugoti árenginius, turime du svarbius metodus:

Sprogimo slopinimo metodasÐis metodas naudoja sistemas, kurios automatiðkai reaguoja á sprogimo slëgio priëmimà ir iðjungia sprogimà. Sistema turi slëgio jutiklius, kurie suranda susidariusá sprogimà, apie tai praneða valdymo skydui, kokie pakeitimai prasideda cilindro voþtuvo aktyvavimui su gesinimo priemone. Sistemos atsako laikas nuo sprogimo nustatymo iki jo panaikinimo yra tik apie 60 ms. Labai stiprus sukeltos sprogimo slopinimas neleidþia sukurti didelio destruktyvaus slëgio.

Sprogimo palengvinimo metodasJis gali bûti naudojamas visø rûðiø membranoms ar dekompresinëms plokðtëms, kurios suteikia sprogimo slëgá ið saugomo árenginio á iðoræ. Naudojant ðià sistemà, saugomame árenginyje esantis slëgis bus sumaþintas iki ne grësmingø kainø. Naudojamos ávairios techninës diafragmos: apvalios arba staèiakampës, plokðèios arba iðgaubtos, su plyðimo jutikliu arba be jo, pagamintos ið atsparios anglies arba rûgðties. Atsiþvelgiant á tai, kad protrûkio liepsna iðsiskyrë á iðoriná matmená, patartina nurodyti sunkià zonà prie diafragmos.

Be to, tam tikrame árenginyje naudojamos paskirtos sprogimo pavojaus zonos, visos jos savybës ir segmentai yra sujungiami tokiu bûdu, kad jie nëra dulkiø uþsidegimo ðaltinis.