Metalurgija agh

Ðiuo metu metalurgija yra laukas, apimantis ne tik plastiko formavimo procesus ir liejyklas, bet tuo paèiu praðo makro struktûrø. Ðiuo poþiûriu paprastai perduodami metalografiniø mikroskopø tyrimai.

Mikroskopija yra kaþkas, kas atsirado prieð kelis ðimtus metø. Taèiau tik neseniai, priklausomai nuo mikroskopo tipo, jie buvo naudojami metalurgijoje. Ðiuolaikiniuose etapuose jie yra nepakeièiami knygoje su inþineriniais straipsniais. Ðiuo metu metalografiniai mikroskopai yra populiariausi lauke, kurie, be kita ko, yra ieðkoti metalo dëmiø ar jø proverþiø. Yra paskutinio vaizdo matavimo metodas, ádiegtas nepermatomuose mëginiuose. Metalografiniai mikroskopai, be kita ko, apima elektronø mikroskopus, kurie leidþia analizuoti atominës plokðtës ir ðviesos mikroskopø struktûrà, kuriai bûdingas maþesnis didinimas. Stebëjimai, atliekami naudojant ðiuos árenginius, yra nepaprastai svarbûs, nes dël to galime pateikti naujà mikrokratø metodà temoje arba jø inicijavimà. Taip pat galima apskaièiuoti fazës ánaðà ir nustatyti tikslius etapus. Dël to mes vis dar galime ávertinti metalø átraukimo faktø skaièiø ir bûdà, taip pat daug naujø svarbiø komponentø. Pavyzdþiui, daþnai naujai sukurtos medþiagos mikroskopiniai stebëjimai leidþia konkreèiai stebëti medþiagos struktûrà, kad ateityje galëtume iðvengti daugelio nepageidaujamø gedimø.

Metalografiniø mikroskopø naudojimas yra labai svarbus, nes dël to galime lengvai aptikti medþiagø defektus. Taèiau atminkite, kad ðio tipo árangos tvarkymas yra sudëtingas. Ðiuo poþiûriu mokslinius tyrimus turëtø atlikti tik kvalifikuoti asmenys.