Multiquick 7 mesmale g3000

Vilkas á kûnà, todël nenuostabu, kaip maðina, teikianti trupinius ir ðvieþià, virtà ar suðaldytà mësà, kuri gaunama toliau perdirbant (deðrø gamyba. Kadangi prietaisas naudojamas vieðbuèiuose, restoranuose, prekybos centruose, vieðojo maitinimo ástaigose ir vieðojo maitinimo ástaigose, kur perdirbtos mësos kiekis yra daug stipresnis nei namø ûkyje, matmenys (gerklë su sraigtu ir pjovimo rinkiniu - tinklai, nulenkimo peiliai, peiliai ir parametrai , sieto skersmuo, sukimosi greitis, gerklës atidarymas, galia, galia kûno vilkas turi sumokëti perdirbëjo poreikius.

Didelë rinkoje esanèiø vilkø asortimentas leidþia pasirinkti reikiamà patiekalà árenginio reikmëms, kurios dëka valandø paruoðimas patiekalams sutrumpinamas (trupinant keletà kilogramø per minutæ ir nereikalauja dideliø fiziniø pastangø. Vilkai turi paprastà struktûrà, elementai gali bûti greitai iðmontuoti, o tai tikrai palengvina tvarkymà, valymo procesà ir valymà, daro átakà higienos sàlygø gerinimui. Padarius indus ið nerûdijanèio plieno arba aliuminio lydiniø, aukðtos kokybës klasë lemia didelæ maðinos galià. Kaip ir visi maisto sektoriuje naudojami prietaisai, vilkai turi atitikti CE sveikatos ir saugos darbe reikalavimus. Vilko veiksmai - grunta á mësà patenka á gerklæ, tada, paspaudus, pvz., Su polipropileno stûmokliu, ji priverèiama á darbiná varþtà ir ið ten á pjovimo pasaulá. Pjovimo árenginys mësà spaudþia á tinklelá, o tada pjauna áterptøjø peiliø pagalba. Po smulkinimo mësa sulenkiama ádaru, tada supakuojama á apvalkalà arba vakuuminæ pakuotæ ir toliau apdorojama, priklausomai nuo galutinio produkto tipo - ðaltos mësos arba vakuuminiu bûdu supakuotos mësos. Priklausomai nuo mësos rûðies, gaunami skirtingo akiø skersmens tinkleliai ir peiliai. Vilkai gali bûti aprûpinti prieðingais priedais, kurie suteiks, pavyzdþiui, deðrø, darþoviø ir sûrio. Tai pigus prietaisas, patogus ir lengvai prieinamas, naudojamas kulinarijos gaminiuose, kur deðreliø ar mësos patiekalø gamyba tokio skirtumo nëra, kai pagrindinëse perdirbimo ámonëse ji yra sveikesniø produktø, kuriuose nëra konservantø ir kitø stiprikliø, garantas.