Naujovidkos amones krokuvoje

„Comarch“ ámonë jau 23 metus yra moderni Lenkijos rinkoje. Pagal ðià valstybæ ámonë tapo moderniø metodø, turinèiø átakos IT sistemoms, lyderiu. Tokie kreditai, kurie ðiuo metu yra rinkoje, leido tobulinti stilius ir tiesioginá tarptautiná poveiká ne tik telekomunikacijose, bet ir draudimo, prekybos, iðorës administravimo ir susijusiose pramonës ðakose.

Kuriant ir profesionaliai dirbant„Comarch Optima“ kainoraðtis yra sudëtingas, kad bûtø suteikta galimybë naudotis paslaugomis tiek maþosioms ámonëms, tiek tarptautinëms korporacijoms. Bendrovë teikia internetiná mokymà, kurio dëka darbuotojai susipaþásta su efektyviais pagalbos gavimo bûdais. Esant reikalui, bendrovë teikia pagalbà ið patikimo specialisto, kuris bus nukreiptas á privatumo ir visø vartotojø apsaugos ástatymø laikymosi problemà.

pasiûlymasTarp „Comarch“ produktø yra visa programinë áranga, reikalinga tam tikrai ámonei ar ámonei. Siûloma antivirusinë programa, kuri gali bûti laisvai modifikuojama pagal patikimus ir átartinus failus bei interneto svetaines, ir duomenø vagystës ar pagrindiniø þiniø nutekëjimo baimë dabar yra praeityje! Tas pats ið labiausiai paplitusiø paketø yra tas, kuris skirtas mokesèiø konsultantams, jis padës tvarkyti sàskaitas faktûras, apskaitos ir mokesèiø knygas, o visø pirma leidþia lengvai tvarkyti apskaitos ámonæ su lengva sàsaja ir modifikuojamø funkcijø.

Atkurti galimybesSëkmingai praradus svarbià IT informacijà, klientai turi galimybæ pateikti uþklausà dël atsarginiø failø, ty atkurti juos ið „Comarch SA“ profesionalø net ir ið labai paþeistos árangos, pvz., Dël gaisro ar potvyniø.

„Comarch Optima“ yra lengviausias bûdas valdyti ámones mûsø pasaulyje. Nuolatiniø klientø skaièius virðijo 60 000 jaunø ir vidutiniø ámoniø visoje mûsø aikðtëje!