Nevaisingumas 17 meto

Ar nusprendëte su moterimi kreiptis dël vaiko? Tai puiku! Taèiau po keliø nesëkmingø bandymø mënesiø nemaloni mintis kyla visiems: "ir kad objektas yra negerai su manimi?" Tokioje formoje nëra verta kentëti, o tiesiog vaikðèioti vaisingumo klausimu. Todël klientø atveju spermatozoidø klausimas bus visiðkai neskausmingas ir gali iðsklaidyti visas abejones.

https://duo-shampoo.eu/lt/Vivese Senso Duo Shampoo - Efektyvus išgydymas dėl susilpnėjusio plaukų slinkimo!

Uþuot ieðkodami "spermos analizës kainos" internete, tiesiog eikite á sparèiausiai analizuojamà laboratorijà ir iðsamiai susipaþinkite su kainø sàraðu ir tyrimo pobûdþiu. Yra ir kitø tokios analizës tipø. Pati originaliausia arba spermiogramma leis mums ávertinti spermos bûklæ. Nelaimingø atsitikimø grupëje yra teisinga ávertinti spermos kokybæ ir paðalinti bet kokius sutrikimus. Tokios patirties kaina yra apie 100 PLN, priklausomai nuo laboratorijos, kurioje mes já sukûrëme. Produktai yra atidedami ið sàraðo kelias dienas.

Esant situacijai, kai atsiranda nuokrypiai nuo bazës arba kai mums atsiranda tam tikrø sutrikimø, verta apsvarstyti daugiau specializuotø testø (vadinamøjø CASA. Atliekant ðiuos tyrimus atliekamas detalus spermos morfologijos ávertinimas, tikrinamas jø stiprumas ir antikûnø bei veiksmingø leukocitø buvimas.

Ádomus klausimas yra vadinamasis seminaras, kuriame, be bendrosios spermos tyrimo, taip pat buvo ieðkoma patarimø dël sëkliniø pûsleliø ir prostatos veikimo. Dabartinëje technikoje yra visapusiðkas sutikimas reprodukcinës sistemos problemai. Tyrimas taip pat rekomenduojamas sëkmingai, kai pagrindiniai produktai nesuteikia galutinio atsakymo, jei kaþkas negerai.

Kada pasirengti spermos analizei? Sveèias, likus kelioms dienoms iki paieðkos, turi palikti bet kokià fizinæ veiklà, áskaitant masturbacijà. Ðá sezonà verta nevartoti jokiø naujø produktø dietoje ar veikloje. Sàlyga yra ramus - ðërimo bûdas labai paveikia spermos grupæ, o kai kurie pakeitimai prieð egzaminà gali suklastoti.

Testavimo dienà mes prisiimame laboratorijà, kurioje mes iðreiðkiame savo duomenis. Tada mes gauname spermatozoidø konteinerá. Laboratorijø grupëse naudojama medþiaga yra 100% ásitikinimas, kad ji yra "nauja" ir tinkamai saugoma.