Oryory puslapio iddestymas

Mûsø galia yra apsunkinta didþiuliu socialiniu spaudimu atlikti geriausià pelnà antroje gyvenimo srityje. Didþiulis susidomëjimas pelnu ir savirealizacija lieka mums.Kad ne viskas egzistuoja taip, kad galëtø atitikti aplinkos reikalavimus. Yra baimë ir psichinë átampa, kurià stengiamës sumaþinti kitais bûdais.

Yra daug gerø streso maþinimo metodø - kiekvienas turëtø rasti savo gerà kelià.Taèiau mes pasirenkame, parduodame trumpiausià kelià ar priklausomybæ. Daþniausios priklausomybës yra susijusios su kenksmingø stimuliatoriø naudojimu - priklausomybe nuo alkoholio, narkotikø ar populiariø didelëse visuomenëse, civilizacijoje: nuo maisto, kompiuterio, apsipirkimo, loðimø.

Vienas ið blogiausiø, rimtø priklausomybiø padariniø yra alkoholizmas. Ði priklausomybë netaikoma tik tiesiogiai priklausomam asmeniui - tai drama visai ðeimai.Kompulsinis alkoholio vartojimas sukelia þmogaus paþinimo funkcijø sutrikimà, psichiná tirpumà, vidinës ir fizinës sveikatos paþeidimà.Vyras, priklausantis nuo alkoholiniø gërimø reguliariame marðrute - nepaisant ásitikinimø, alkoholio dozës nereikia rimtai. Reguliarumas ir tai, kad po tam tikro etapo priklausomybë lemia gyvensenos svarbà, svarbu pastebëti, kad per valandà yra trikdanèiø signalø ir pradëti gydymà.

Narkomanijos gydymas yra geresnis, nei anksèiau pradëjote. Ne be reikðmës yra platus ryþtas ir nuomonë apie kovà nuo priklausomojo asmens perspektyvos, bet ekstremaliais atvejais papildomumas nuo priklausomybës tinklo yra papildomas, bet specialisto pagalba. Ðiuo metu yra daug centrø, teikianèiø konsultacijas, psichologinæ pagalbà ir veiksmingà priklausomybës terapijà. Problemà suprato mokslininkai ir paaiðkëjo priklausomybës mechanizmai, leidþiantys gydymo veiksmingumà plaèiai.

Verta paminëti profesionalià pagalbà þaisti su gyvenimu, nepriklausomu nuo priklausomybës.