Pirkti automobila geltonose plokdtese

Priimdami rezoliucijà dël automobilio ásigijimo, pirmiausia turëtume galvoti apie tai, ar mes ieðkosime tobulo projekto savarankiðkai automobilio atstovybëje, arba mes pasinaudosime komisijos galimybe. Abu sprendimai turi savo privalumø ir privalumø, o kurie bus mums naudingesni, nori finansiniø galimybiø ir ið savo asmeniniø pageidavimø. Didþiausias naudotø automobiliø privalumas ir naujøjø trûkumas yra jø vertë. Dël to, kad jie yra lengviau prieinami nei automobiliai tiesiogiai ið gyvenamojo kambario, vienintelë suma, kurià galime nusipirkti net aukðtesnëje klasëje. Automobilio vertë ið salono ið karto pradeda kristi. Po metø jis sumaþëja apie 30 proc., O po trejø metø galësime iðleisti tik 40–50 proc. Pirkimo kainos. Privalumo kritimas yra labai veiksmingas labai brangiø automobiliø, kurie laikomi prabangos prekëmis, atveju. Todël, þinoma, mokate labiausiai uþ trejø metø automobilio pirkimà. Nuo normos jie nëra nusidëvëjæ, o jø apmokëjimas, susietas su tinkama automobilio kaina ir forma, yra patogiausias. Seno automobilio pirkimas (nors kartais tai yra daug pigiau gali atskleisti mirtinà sprendimà. Visø pirma, iðlaidos pokyèiams galiausiai gali pasirodyti malonesnës nei pats automobilis. Antra, mes galime bûti cheater aukos, kuri paslepia nuo mûsø ávairiø sprendimø ir veiksmingø faktø, pavyzdþiui, kurso.

Naujø transporto priemoniø privalumas yra tas, kad turime laisvæ pasirinkti árangà ir spalvà. Net maþiausios detalës gali bûti pritaikytos jûsø paèiø reikalams ir pageidavimams. Automobilio ásigijimas ið kitos rankos neleidþia pasirinkti pakankamai plataus masto, kad galëtume pakenkti keliems svarbiems klausimams. Puikus asortimentas, kurá siûlo salonai, yra tik bute, atitinkanèiame net reikliausiø vairuotojø reikalavimus. Prekyboje ásigytas automobilis yra garantija, kuri yra toks privalumas, taèiau vis dar taikoma kitoms iðlaidoms. Mes privalome finansuoti remontà, kuris atsiranda dël geros operacijos, ir tam, kad neprarastume ðios garantijos, privalome jas atlikti ágaliotuose salonuose, kur jie yra brangesni. Automobilio ásigijimas yra operacija, kurios metu turime atsiþvelgti, bet ne jo kainà, bet ir galimas jo naudojimo iðlaidas. Pirkdami automobilá salone, mes garantuojame, kad nebus apgaulingi dël jo iðvaizdos, ir netrukus neteks pinigø kainomis, todël galimas pardavimas mums bus nepalankus. Jei priimame skubø sprendimà dël naudotojo automobilio apyvartos, jis gali pasirodyti kaip dugno duobë, o pinigai, suskirstyti á já, pasirodys pigiau nei investuoti. Todël reikia prisiminti, kad jo dirþas ir elgesys yra ypatingai nepasitikëjæ moterimi, ið kurios mes jà nusipirkome. Verta kreiptis á patvirtintà komisijà, kuri ketina gauti teisingà nuomonæ. Tai suteikia mums garantijà, kad mes negalime nukentëti nuo apgaulës. Turëtumëte atidþiai ávertinti savo finansiná bûdà. Naujasis, nors ir naudojamas, yra gimæs su protingiausiu pasirinkimu, bet tai yra jûsø poreikis, kurá mes apsvarstysime tinkamiausià medicinà.