Pramones civilizacijos ir pinigo problemo vystymas

Didëjanti pramoniniø technologijø plëtra, dëmesys geriems gamybos rezultatams, energija ir procesø dydis tokiose srityse kaip spausdinimas, tekstilë, plastika, chemija, optika ir pakuotë didina elektrostatinio iðkrovimo pavojø. Kuo intensyvesnis gamybos procesas, tuo didesnë apkrova, kurià jie nori neutralizuoti, kad nekeltø pavojaus vartotojø saugumui.

Nekontroliuojamas susikaupusiø elektrostatiniø krûviø iðleidimas gali uþsidegti dujø ir oro miðiniu sukurtos odos pagalba ir sukelti sprogimà. Ðio tipo problemø sprendimas sutelktas á ámones, kurios pradeda tokiais atvejais, áskaitant elektrostatiná áþeminimà, ákrovimo pavirðiaus valymà, neutralizavimà ar elektrostatiná ákrovimà.Elektrostatinis áþeminimas - tai áþeminimo procesas, kuris ávedamas pakraunant tanklaivius, gabenanèius birias medþiagas ar skysèius. Dideli elektrostatiniø krûviø kiekiai dedami ant jø dydþio. Prieð prisijungiant prie pakrovimo, bûtina prijungti tanklaivio áþeminimo korpusà. Tai paðalina uþsidegimo rizikà. Kitos sudëtingos situacijos yra vamzdþiø, voþtuvø, pûstuvø, kurie dël vibracijos ar skynimo metu gaminant birias medþiagas gali iðsiskirti vienas nuo kito, atveju gali iðsiskirti ir uþsidegti. Taip pat turi bûti áþeminti dideli konteineriai ar talpyklos, uþpildytos degiomis medþiagomis. Kiti pavojai apima nepagrástus konteinerius, naudojamus maiðymo ir maiðymo procesuose. Praktiðkai kiekvienas gamybos proceso klubas generuoja elektrostatinius krûvius, nesvarbu, ar jis bando ádëti medþiagas á lanksèias talpyklas, ar rankiniu bûdu uþpildydamas statines ar skardines. Elektrostatinis áþeminimas yra bûtinas, nes jis gali bûti naudojamas iðleidimui tarp personalo ir árankiø bei konteineriø, o sprogimo pavojus gali sukelti uþsidegimà ir sprogimà.