Prevencinis sveikatos ugdymas

ATEX yra Europos Sàjungos teisës aktas, reglamentuojantis pasitikëjimo ir sveikatos pagalbos reikalavimus, kuriuos turi atitikti bet kuris produktas, skirtas knygai potencialiai sprogioje aplinkoje. Naujausia direktyva, vienijanti veiklà, kuri jau yra ATEX standartai 2014/34 / ES, ásigalios nuo 2016 m. Balandþio 20 d. Kiekviena medþiaga turës turëti ðiuos þenklus:

https://ecuproduct.com/lt/bliss-hair-puiki-regeneruojanti-kauke-kuri-rupi-jusu-plaukams/

1. CE þenklas, 2. sertifikato iðdavusio vieneto identifikavimo numeris, 3. Sprogimo árodymo simbolis, 4. sprogimo grupë, 5. árangos kategorija, 6. sprogimo apsauga, 7. sprogimo pogrupis, 8. temperatûros klasë.Kiekvienas árenginys turi bûti suprojektuotas taip, kad knygos metu jis nekeltø grësmës. Ágaliotøjø subjektø (pvz., UDT-CERT, ITG KOMAG, OBQ - atestavimo ir sertifikavimo tyrimø centro Gliwice paþymëjimo iðdavimà riboja papildomos procedûros: 1. EB standartinis bandymas - skundþiasi dël plano uþtikrinti, kad árenginys atitiktø tam tikrus reikalavimus direktyva, 2. gamybos kokybës uþtikrinimas - kokybës sistemos patvirtinimo procedûra, leidþianti þenklinti gaminá su CE þenklu ir iðduoti atitikties deklaracijà, 3. produkto patikra - kiekvienos pagaminto gaminio klausimø ir kontrolës tvarka, siekiant nustatyti, ar laikomasi direktyvos, 4. produkto kokybës uþtikrinimas - produkto kokybës uþtikrinimas; taikytina kokybës sistema, áskaitant galutiná gaminiø patikrinimà ir patikrinimà, 5. tipo patvirtinimas - procedûra, pagal kurià gamintojas atlieka bûtinus kiekvieno pagamintos kopijos bandymus, kad bûtø uþtikrintas jos atitikimas darbuotojui, kaip apraðyta EB tipo tyrimo sertifikate ir direktyvoje nustatytuose reikalavimuose; gamybos ontrol - árangos techninës dokumentacijos rengimo tvarka, dokumentai turëtø bûti saugomi 10 metø po paskutinës kopijos parengimo, 7. techninës dokumentacijos pateikimas notifikuotajai bendrovei saugojimo bûdu, dokumentai turi turëti bendrà apraðymà, dizainà, brëþinius, diagramas, apraðymus, standartø sàraðà, bandymø ir skaièiavimø rezultatai, atitikties deklaracija, 8. vieneto gamybos patikrinimas.