Profesionalus plieno valymo kursai

Kompanijos programinës árangos pirkimas daþnai reiðkia didþiulius kaðtus. Ir viena ið ekonominiø sistemø yra ieðkoti pigesniø ar net nemokamø pakaitalø. Nemokamos programos retai yra tokios paèios funkcijos kaip ir mokamos. Daþniausiai jø skirtumai yra susijæ su problemomis, kurios gali kilti jau jo naudojimo metu.

Mokamos versijos pasiþymi greitu ir visapusiðku mûsø klientø temø sprendimu. Laisvøjø versijø atveju mes daþniausiai ieðkosime, kad galëtume lengvai susidoroti su problemomis, arba ieðkoti kitø forumø, kurie susietø konkreèios programinës árangos naudotojus. Papildomos programinës árangos mokesèio iðdavimo problema yra labai varginantis dalykas, kad mes aiðkiai neegzistuojame arba verta uþ prieinamà kainà. Daugybë parinkèiø, kurias tam tikra programa tikrai negyvena kiekviename jûsø ámonëje, todël mokate uþ produktà, kurio nenaudosite. Ðiuo atveju geriausias variantas yra laimëti ið demonstravimo klasiø. „Enova“ demo programa yra grynas tokios programinës árangos pavyzdys. Þmogus neturi bûti atsakingas uþ jo ásigijimà, taèiau jis taikomas apribojimams, kuriø jis neturi plaèioje versijoje. Pavyzdþiui, dokumentuose, kurie bus atspausdinti naudojant „envo“ programà, bus antraðtë, kurioje bus þinios apie naudojamos programos versijos taðkà. Be to, demo versija leis á duomenø bazæ átraukti nedidelá kieká áraðø. Bet jei verslininkas nuspræs ávesti platø variantà, jis galës be jokiø problemø importuoti jau sukurtà duomenø bazæ. Ðis poþiûris yra labai naudingas vaikams ir vidutinëms ámonëms, kurios nenori patirti dideliø pinigø uþ programinæ árangà, kurios jie negali sau leisti naudoti. Demo versija taip pat leidþia nemokamai susisiekti su programinës árangos gamintojo technine pastaba.