Puslapio vertejas safari

Dokumentø vertimas pats savaime yra gana sudëtingas. Jei norime iðversti tekstà, turime ne tik rûpintis „iðmoktais“ þodþiais ir susirinkimais, bet ir bûti susipaþinæ su daugeliu ypatingø kiekvienos kalbos idëjø. Tai yra faktas, kad moteris, paraðanti straipsná anglø kalba, nepateikia to „akademiniu“ bûdu, bet naudoja savo individualius judesius ir minëtas idiomas.

Sutartyje, atsiþvelgiant á tai, kad visuotinio interneto tinklo vaidmuo paprastai didëja, daþnai atsiranda poreikis versti tinklalapá. Pvz., Sukuriant svetainæ, kurioje reikalaujama, kad atvyktume á didesná gavëjø skaièiø, turime já padaryti keliomis kalbomis. Verèiant tinklalapio turiná, pavyzdþiui, anglø ir savo stiliø, turite pateikti ne tik vertimo ágûdþius, bet ir paèià energijà, kad iðreikðtumëte savo ásitikinimus ir apraðymus, kurie originalo kalba yra neiðversti. Kaip jis þiûri á darbà? Iðversti bet kurios anglø kalbos svetainës turiná naudodami „Google“ vertëjas. Nors bendras teksto jausmas bus iðsaugotas (tuo metu, kai bus atspëti, kokia yra konkreti svetainë, jau logiðka sakiniø seka ir sintaksë bus nepakankamos. Tai ámanoma, nes „Google“ vertëjas iðverèia pasirinktà straipsná á þodþius „þodis“. Todël versle nenorime sukurti profesionalaus, daugiakalbio tinklalapio, pagrásto ðiuo supratimu. Kadangi knygø vertëjo tinklalapiuose artimiausioje ateityje þmogus nepakeis maðinos. Net ir tinkamiausia programinë áranga neturi abstrakto màstymo galios. Tai, kà ji gali padaryti, yra vaikðèioti pagal þmogaus logikà, perkeliamà á pasirinktà programavimo kalbà. Todël net geriausios programos, iðverèianèios dokumentà, gerokai atsilieka nuo profesionaliø interneto vertëjø ir tik tai, kad jis visada bus. Jei jûs kada nors gausite paþangià priemonæ, kuri yra lengvai ir abstrakti „màstymo“ perspektyva, tai bus paskutinis mûsø civilizacijos efektas. Apibendrinant, kaip gerø vertëjø ðvietimas, turëtø bûti numatytos tinkamos didaktinës priemonës, kurios ne tik mokys vertimus „þodþiais þodþiu“, bet ir padëtø galvoti apie abstrakèià tam tikros kalbos supratimà.& Nbsp;