Salotos ir kiemai

Ðvieþios, sultingos salotos yra neatsiejama daugelio lenkø ir ne tik lenkiðkø patiekalø dalis. Jûs galite dirbti su beveik visomis darþovëmis, kartu su kita optimaliomis dalimis ir gerai prieskoniais. Nenuostabu, kad mes negalime ásivaizduoti kasdieniø antrojo patiekalø be patraukliø salotø, kurios ne tik praturtina tradicinës mësos skoná su bulvëmis, bet ir didelæ vitaminø bombà, reikalingà jo kûno iðlaikymui tinkamos kokybës.

Naminës salotosParuoðtas salotas galima ásigyti sandëliuose, estetiðkai ádëtas á plastikinius konteinerius ir puikiai prieskoniais. Taèiau nelaimingø atsitikimø atveju gerai paragauti kompozitai skonio, o jø vienintelis trûkumas yra poreikis sumaltyti visas darþoves ant trintuvo arba juodos jø smulkinimo. Tai namuose pagamintas elektrinis darþoviø trupintuvas bet kuriame namuose. Ðis maþas prietaisas, kuriame yra virdulio arba puodo dydis, tinka bet kuriai virtuvei. Jis yra papuoðtas tinkamu konteineriu, á kurá mes ádëjome nuluptø darþoviø sumas arba galimai supjaustyti á trumpesnius fragmentus. Smulkintuvas turëtø sugebëti susidoroti net su salierais ar burokëliais.

Elektrinis darþoviø trupintuvasToks smulkintuvas yra pasiruoðimas skaniai, aromatinëms salotoms paruoðti vos per kelias akimirkas. Tiesiog mesti chirurgijos morkø, svogûnø, kopûstø ir kitø darþoviø tokio derinio, mes labai nori, ir ájunkite prietaisà ir po keliø minuèiø mes galime paðalinti visas sudÄ smulkiai pjaustytø darþoviø. Net jei visi be apliejimo pirðtus ir nagus nuo tarka arba augalinis ekstraktas ið purslø visame virtuvëje - estetiðkai, lengvai ir tiksliai. Tai smulkintuvas tikrai padeda bet kokio namø ðeimininkë, kurie nori, kad tai jos namø valgë su pasigardþiavimu ðvieþiø salotø, ir kurie negali pasirinkti kasdien kruopðèiai patrinti darþoviø salotos su tarka. Tai patiekalas, kuris apsaugo savo laikà, ir átikina paskutinis valgyti þalias, ðvieþiai pjaustytø darþoviø daug!