Sandelio valdymo medthiagos

„Gastro Szef“ programa skirta restoranø tinklui. Ðis planas naudojamas prekës þenklo sandëlio valdymui valdyti, remiantis ásigytais pirkimo sertifikatais ir pardavimo pozicijomis. Dël ðios programinës árangos galime efektyviai valdyti visus mûsø restoranus. Kokios yra didþiausios ðios programinës árangos savybës ir kodël turëtume nuspræsti pirkti ðá planà mûsø naudojimui?

Make LashMake Lash Veiksmingas būdas maksimaliai padidinti blakstieną!

- Programa naudoja anksèiau atliktø operacijø istorijà, taèiau jos tam tikra funkcija yra galimybë tikrinti esamà sandëlio bûklæ realiu laiku. Tokios kontrolës dëka galime ið karto gauti duomenis apie trûkstamus produktus apie produktus, kuriuos reikia uþsisakyti. Programos dëka strateginiø sprendimø priëmimas yra trumpas ir nuostabus.

- Neabejotinas ðio programinës árangos kurso privalumas yra tai, kad ji taip pat pateikia daug naudingø ir svarbiø ataskaitø ir analiziø, leidþianèiø veiksmingai valdyti, valdyti ir perduoti tam tikrà realizavimo vietà.

- Programa gali bûti suderinta su finansine ir apskaitos programa, kurios dëka lengviau uþduoti bendrovës finansus. Nuo programos laikotarpio taip pat yra tiesioginiø sàskaitø faktûrø iðraðymo galimybë, kuri yra daug minkðta ir intuityvi. Be to, uþsakyme esanèià informacijà galite eksportuoti á kitas programas be jokiø problemø.

- Idëja yra vienintelë kiekvienos inventorizacijos metu. Dël visø tiksliø skelbimø apie þurnalo bûklæ, tai padeda organizuoti visas jûsø prekes ir vaisius, kurie ypaè tinka ilgose patalpose.

- Programa leis iðplësti daugelio uþsakymø palaikymà.

Jei jus patraukia tokia programinë áranga mûsø restorane - pagalvokite apie tai, kad verta nusipirkti licencijø vienam ar daugiau pardavimo tikslø ðiandien. Tinkama ir efektyvi programinë áranga yra taikaus investavimo á jûsø ámonës plëtrà. Atitinkamos inventoriaus kontrolës dëka jûsø patalpose bus uþsakymas, ir jûs visada þinosite, kokia yra situacija tiekimo, sàskaitø faktûrø iðraðymo ar dabartiniø uþsakymø esme.