Slidinejimo drabuthio gamintojas

Vëlyvà ðeðtadiená buvo pristatytas naujausias vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë didþiulæ þiûrovø dozæ, kuri norëjo pamatyti, kà dizaineriai padarë susijusiam sezonui. Tarp auditorijos galëtume netgi susipaþinti su keliomis áþymybëmis, þurnalistais ir politikais.Rafinuotas ðou reiðkë maþiausià temà, o visa vyko be jokiø kliûèiø. Viduje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamyboje buvo naudojami tik gryni ir erdvûs audiniai su didelëmis, spalvotomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams labiausiai patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai nërimo kolekcijoje. Be to, jie dþiaugësi nëriniais, romantiðkomis suknelëmis ir palaidinukais su pûkais ir siuvinëtais bikinais. Dël paprastø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su visomis þiedinëmis sankryþomis, puoðtomis nëriniais ir gëlëmis.Po parodos jis stengiasi pasiûlyti graþià vestuviø suknelæ, daþnai paruoðtà progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris galvojo, kad liktø anonimiðkas. Be to, buvo parduota dar keletas naujausios kolekcijos drabuþiø. Ið ðio aukciono gautos pajamos bus perkeltos á vaikø namus. Pabrëþtina, kad prekës þenklas labai remia ávairius skanius ir naudingus veiksmus. Jos savininkai jau ne kartà atsakë á mûsø produktø aukcionus ir, kai pardavimo objektas buvo netgi apsilankymas bet kurioje gamykloje.Bendrovës atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija pasieks taðkø jau geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø matomø kolekcijø, iðskyrus stacionarias parduotuves.Jûsø mados prekës þenklas turi gërimà ið didþiausiø drabuþiø gamintojø. Jis turi keletà gamyklø visame pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, naujuose, pirmiausia þinomuose siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà kartà ði vertë yra padaryta kolekcijomis mainuose su pagrindiniais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tokios populiarios, kad net prieð steigiant parduotuvæ, jos yra pasirengusios ilgomis eilëmis ið individualaus ryto. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Dabartinio prekës þenklo produktai jau daugelá metø yra labai populiarûs tarp klientø, taip pat ir departamente, ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nekalbama apie gautø apdovanojimø galià ir patvirtina, kad vaizdai yra tobuliausi.

Arthrolon

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai