Techniniai vertimai poznan

„Atex“ direktyva yra Europos Sàjungos teisës aktas, kuriuo remiamasi reikalavimais, kuriuos turi gaminti produktai, kurie vëliau naudojami sprogioje aplinkoje. Atex direktyva ápareigoja kiekvienà tokio árenginio gamintojà pasiekti atitinkamà sertifikatà, patvirtinantá, kad techniniai dokumentai ir prietaiso iðvaizda atitinka nuolatinius saugos reikalavimus, kuriuos ji pateikia prieð gaminius.

Direktyvoje apibrëþiami ávairûs þenklai, priklausomai nuo árangos tipo ar tolesnio naudojimo. Svarbu apibrëþti atitinkamà sprogimo pavojaus zonos klasifikacijà. Speciali kompanija þadina tai iðtirti, o tai yra leidimas iðduoti gaminiø atitikties sertifikatus atex.

Atex direktyvoje taip pat nurodomos tinkamø sprogimui atspariø prietaisø grupiø, atsakingø uþ árangos apsaugà nuo sprogimo, ir þmoniø, kurie patiria rimtø suþalojimø, klasifikacijà, taip pat pasiûlos praradimà.

Nedaugelis Lenkijos ámoniø turi teisæ perþiûrëti ir patirti poveiká ir suteikti jam paþymà apie atex patarimus. Kiekvienas, kuris turës priimti árangà, apsauganèià nuo sprogimo arba yra vertingas saugoti zonoje, kurioje yra sprogimo pavojus, pirmiausia turi sutelkti dëmesá á tai, ar produktas yra tinkamas sertifikatas, bendrai naudojamas su atex.

Visø pirma, kiekvienas, kuris gamina árangà, skirtà ðiems tikslams, privalo pateikti toká dokumentà, nes jis kartu su patarimais, reikalingais tokiems produktams parduoti. Naudodamiesi grieþtais dizainais ir patogiai atrenkant ámones, kurios bus suinteresuotos vëlesnëmis apþvalgomis, „Atex“ direktyvoje buvo ávestas poreikis rûpintis produktu, kuris vëliau bus naudojamas zonose, kurios yra ypaè paþeidþiamos nelaimingø atsitikimø ir galimø protrûkiø metu. Kuo daugiau turëtumëte prisiminti, kad saugumas daugelyje darbo vietø didës ir kad pasikeis. Þinoma, tai gali tik teigiamai paveikti tokiø ámoniø augimà, taip pat ir paèiø darbuotojø vystymàsi, o tai kartu nulemia jø apèiuopiamà naudà.