Tevo pareigas po gimdymo

ATEX direktyva yra faktas, kurio prioritetinis objektas yra zonø, kurioms gresia sprogimas, pagalba. Ðis principas suteikiamas visoms priemonëms ir apsaugos sistemoms, kurios gali sukelti metano ar anglies dulkiø sprogimà natûraliu arba þemu reþimu. Ðis principas ypaè svarbus kasykloms, kuriose yra daug didesnë sprogimo rizika.

Ðis faktas reiðkia atitinkamø árenginiø atex reikalavimus. Taèiau reikia paþymëti, kad tai yra bendrieji norai, kuriuos gali sukurti kitos medþiagos. Taèiau reikëtø nepamirðti, kad bet kurioje mokykloje nustatyti reikalavimai negali skirtis nuo direktyvos.Atex rezervacijø gërimas yra bûtinybë patikrinti ir paþenklinti prietaisà ar apsauginæ sistemà, atsiþvelgiant á patvirtinimus su saugos reikalavimais. Toká patikrinimà atlieka notifikuotoji ástaiga, o kiekvienas prietaisas turi bûti aprûpintas CE judëjimu, kuris turëtø bûti galioja visiems. „CE“ þenklas turi átakos naudojimo saugai, sveikatos apsaugai ir aplinkos apsaugai.Be to, „Ex“ þenklinime turi bûti árengta áranga ir apsaugos sistemos, ty sprogimo apsaugos specialistas.Abu prietaisai, kai ir apsauginiai metodai veiks / bus árengti vietovëse, kurioms gresia metano ar anglies dulkiø sprogimas, turëtø bûti atliekami kartu su technine idëja. Jie atliekami remiantis galimo þalos darbo metu analize. Tokiu paèiu bûdu turi bûti ir abi pusës, ir komponentai.Prietaisai, apsaugos sistemos, dalys, agregatai turi bûti varomi ið tokiø produktø, kad negalëèiau uþsidegti. Jame teigiama, kad jie negali bûti degûs, be to, jie negali patekti á cheminá atsakà sprogstamuoju turiniu. Tai reiðkia, kad jokia sistema negali paþeisti apsaugos nuo sprogimo. Jie turi bûti atsparûs korozijai, nusidëvëjimui, elektros energijai, mechaniniam stiprumui ir temperatûros poveikiui.ATEX direktyva atsiþvelgia á þmogaus gyvenimo ir sveikatos svarbà ið pirmo þvilgsnio.