Vede terasa

Avarinis apðvietimas ðiais laikais atlieka itin svarbø vaidmená saugumo srityje, o ypaè reiðkia gerà sveèiø evakuacijà ið pavojingo pastato. LED avarinis apðvietimas vaidina labai svarbø vaidmená, ypaè kai trûksta pagrindinio ðviestuvø maitinimo ðaltinio. Ypaè svarbus klausimas yra ne tik tinkamo apðvietimo pasirinkimas, bet ir tinkamas þenklinimas su visais ryðio keliais ir aplink didelæ rizikà.

Kokie avariniai moduliai yra atviri rinkoje?Mûsø paèiø rinkoje randame daugybæ detaliø ir specialiø avariniø moduliø, kurie mums suteiks daug saugumo per evakuacijà. Rinkoje turimus gaminius galima naudoti, be kita ko, sukurti avariná apðvietimà socialiniuose butuose, biuruose, privaèiuose butuose ar laiptinëse. Ðiuolaikiniai moduliai ir avariniai ðviestuvai pasiþymi ne tik turtingu dizainu, bet ir galios ávairove bei labai grieþtø saugos reikalavimø vykdymu. Parduotuviø lentynose labai svarbià reputacijà turi ne tik tinkami naudoti tinkliniai ðviestuvai, bet ir modernus LED avarinis apðvietimas, turintis didesná oro sandarumà, kurá galima lengvai ádiegti patalpose, kuriose yra labai plati drëgmë ir daug apdulkinimo. Avarinis apðvietimas su padidëjusia oro sandarumo klase puikiai tinka vonios kambariuose.

Kà atkreipti dëmesá prieð perkant?Þmonës, ketinantys pirkti profesionalø LED avariná apðvietimà, turëtø atrodyti centrinëje eilëje, kad produktai bûtø pagaminti ið aukðtos kokybës medþiagø. Ðiuo metu ðviestuvai yra pagaminti ið aukðtos kokybës aliuminio arba polikarbonato. Ðie rëmai taip pat gali bûti dedami ant vertikalios sienelës ir luboms. Verta investuoti tiek á jûsø, tiek á jûsø mëgstamø prekiø þenklø ðviesà, kodël mes visada pripaþástame 100% tikrumà, kad galësime bûti efektyvûs daugelá metø. Verta ieðkoti tokiø funkcijø kaip TM TECHNOLOGIES, ES-SYSTEM, AWEX arba HYBRYD. Pasirenkant modernià avariná LED apðvietimà verta atkreipti dëmesá ir á tai, ar mûsø ásigytas gaminys turës CE sertifikatà, kuris patvirtina, kad mûsø avarinis apðvietimas atitinka ðiuo metu galiojanèius Europos standartus.

testaiNaujosiose avarinio apðvietimo sistemose atsiþvelgiama á daugelá kitø sprendimø, kurie tinka naudoti ir kas yra svarbiausias árenginio saugumas. Verta investuoti á toká avariná apðvietimà, kuriame ji galës atlikti bandymus pagal PN-EN 50172 susitarimà Naujuose ðviestuvuose su savikontroliu atliekamas pagrindinis mënesinis funkcinis bandymas, atliekamas automatiniu bûdu, vienas - apðvietimo laiko bandymai. Savo rinkoje yra ir specialiø avariniø ðviestuvø, kurie yra patalpinti patalpose, kuriose turi bûti uþregistruota visa atskirø avariniø ðviestuvø bandymø istorija.

Kur reikia gydyti?Avarinis apðvietimas, bûtent avarinis apðvietimas, turëtø bûti nukreiptas á bet kokius evakuacijos kelius socialiniuose ir bendruomenës pastatuose. Avarinis apðvietimas taip pat turëtø bûti suteikiamas visoms galimybëms, kurias jos atlieka evakuacijai ir maitinamos tik dirbtine ðviesa. Be abejo, jûs taip pat turëtumëte suteikti juos kino teatruose, teatruose, ávairiose áspûdingose vietose, skaityklose, þurnaluose, konferencijø salëse, sporto salëse, pramogø vietose, muziejuose taip pat greituose vieðuosiuose pastatuose.