Vienatve enciklopedija

Kasdienio gyvenimo sunkumai paprastai nulemia blogà nuotaikà. Mes jauèiame vieniðas, nesame patenkinti, daþnai manome, kad nebegalime susidoroti su tam tikrais klausimais, ir mums labai svarbu tai rasti prieðais mûsø ðeimà, nuo kurios daþnai nenorime atsisakyti. Vienas ið svarbiausiø problemø, kurias matome ir ateina vis daþniau, yra santuokos nutraukimas.

Nepriklausomai nuo to, kas sudarë pagrindà santuokai nutraukti, partnerio iðdavystei ar jau iðnyktam jausmui, tokie sprendimai mums vis dar yra svarbûs, net jei giliai þinome, kad jie yra mums geri. Sëkmingai santuokos, kurias vaikai gali padaryti, visose situacijose kenèia ðiandien. Visuomenë taip pat turi þmones, kurie yra iðsiskyræ, kai yra kitokia ar prastesnë kategorija. Tokiais atvejais verta pasimokyti ið profesionalo patarimo, ðiuo atveju bus didelis psichologas Krokuva. Tarkime, kad net pokalbis su tinkamiausiu draugu mums nepakeis psichologo. Taèiau mes þinomos moterys negauna gerø pajamø ir ne visada yra objektyvios. Nors jø ketinimai yra visiðkai pasitikintys geriausiais, sëkmës sëkmei, kurie yra atkartojami visoje Lenkijos bute, verta su jais elgtis su asmeniu, kuris mums þinos toká klausimà, padës jiems þinoti ir galiausiai bûti su jais spræsti. Norëdami rasti gerà psichologà, galime priimti uþsakymus ar nuomones, kurias galime pasikonsultuoti interneto puslapiuose. Leiskite jaustis nepatogiai lankydamiesi mûsø terapeute. Svarbu suvokti, kad apsilankymas patiria tam tikrà taðkà, kad padëtø mums, todël svarbiausias elementas yra nuoðirdus. Verta kalbëti apie viskà, kas mums trukdo ir kas mums yra problema, ir kà mes negalime iðspræsti. Tik tokiu bûdu terapija gali suteikti numatomà poveiká. Nepamirðkite, kad psichologas yra gydytojas, kuris nesiima teisëjo ir jo darbas yra padëti mums.